Расадопроизводство

За беспрекорно расадопроизводство ви го препорачуваме следниот начин: 1. Хумусна киселина 2. Инсектицид 3. Вештачко ѓубриво 4. фрезирање на почвата 5. Изработка на леите ….. На самиот почеток нај важно е да се придржувате до следното. На веќе основно обработената почва на местото каде ќе се одгледува расадот потребно е по површината на почвата да…