Stomp Aqua / Стомп Аква
|

Stomp Aqua / Стомп Аква

СЕЛЕКТИВЕН КОНТАКТЕН И ПОЧВЕН ХЕРБИЦИД Употреба: Се употребува за сузбивање на едногодишни теснолисни и за намалување на заплевеноста од широколисни плевели во овоштарството, лозарството, градинарство, поледелство, индустриските култури и украсни растенија. Содржи активна метрија пендиметалин, 455 g/L. Дозирање: Се применува во доза од 2 – 4,3 L/ha со потрошувачка на вода од 200 – 600…

Ikanos 4 OD
|

Ikanos 4 OD

СЕЛЕКТИВЕН ХЕРБИЦИД ЗА СУЗБИВАЊЕ НА ТЕСНОЛИСНИ И ШИРОКОЛИСНИ ПЛЕВЕЛИ ПО НИКНУВАЊЕ КАЈ ПЧЕНКА И ВО НЕЗЕМЈОДЕЛСКИ ПОВРШИНИ Употреба:Се употребува после никнење на културата и плевелите во следните стадиуми на развој: Пченката од 2-3 до 5-6 листови Широколисните плевели од 2-4 листови Теснолисните плевели од 2 листа до почеток на братење Коштан од ризоми од 10-20…

Focus Ultra / Фокус Ултра
|

Focus Ultra / Фокус Ултра

Селективен и транслокациски хербицид за ултра заштита на културите од плевел Начин на дејствување: Фокус® Ултра тревните плевели го апсорбираат низ листовите и го транспортираат до коренот. Набргу по третманот, плевелот престанува да расте. Седум до десет дена по третманот, плевелот ја губи бојата, почнува да пожолтува, а четиринаесет дена после тоа, плевелот поцрвенува и…

Mustang / Мустанг
|

Mustang / Мустанг

ХЕРБИЦИД ЗА СУЗБИВАЊЕ НА ШИРОКОЛИСНИ ПЛЕВЕЛИ ВО ЖИТАРИЦИ Начин на дејствување: Mногу брзо се апсорбира од листовите, се шири до точките на растење и на тој начин, за неколку часа, го запира понатамошниот развој на плевелот. Флорасулам ја инхибира синтезата на есенцијалните амино киселини. Активната супстанција 2,4-D влијае на пропустливоста на клеточните ѕидови и промените…

Laudis / Лаудис
|

Laudis / Лаудис

ХЕРБИЦИД ЗА СУЗБИВАЊЕ НА ПЛАВЕЧИ КАЈ ПЧЕНКА Начин на дејствување: Laudis® e хербицид за сузбивање на широколисни и теснолисни плевели во пченка, по никнење на пченката и плевелите. Laudis® е хербицид кој кај плевелите за кои е наменет предизвикува bleaching ефект (обелување) и одумирање на ткивата изложени на сончева светлина поради светлосно разградување на хлорофилот. Употреба: Laudis® се употребува…

Colzamid – Колзамид
|

Colzamid – Колзамид

  Колзамид во расадопроизводството се употребува во доза од 100мл во 10 литри вода за површина од 100 метри квадратни. Употреба: Селективен системичен хербицид кој се употребува против теснолисни и широколисни плевели кај: ЈАГОДА –  против едногодишни и повеќегодишни теснолисни и широколисни плевели во дози од 7-10 L/ha. Се користи кај пресадена и веќе посадена…

|

Devrinol – Девринол

Во расадопроизводството се користи 100мл во 10литри вода за површина од 100 метри квадратни. DEVRINOL 45 SC Употреба:Селективен системичен хербицид кој се употребува против теснолисни и широколисни плевели кај: ЈАГОДА –  против едногодишни и повеќегодишни теснолисни и широколисни плевели во дози од 7-10 L/ha. Се користи кај пресадена и веќе посадена јагода. На пролет се…

|

Gamit / Гамит

ХЕРБИЦИД ВО ОБЛИК НА ТЕЧЕН КОНЦЕНТРАТ ЗА ЕМУЛЗИЈА – ЕС жолта боја Примена: Делува на голем број плевели едноногодишни теснолисни и едногодишни широколисни плевели. – Добро ги сузбива едногодишните теснолисни плевели како (Digitarija sanquanalis) диво просо (Eshinochloa crus-gali) мухар (Setaria faberi) див сирак (Sorghum halepense)Едногодишни широколисни плевели како:мрачњак (Abyutilon theophrast) огневче (Angalis aryensis) овчарска торбичка…