За беспрекорно расадопроизводство ви го препорачуваме следниот начин:

1. Хумусна киселина

2. Инсектицид

3. Вештачко ѓубриво

4. фрезирање на почвата

5. Изработка на леите …..

На самиот почеток нај важно е да се придржувате до следното. На веќе основно обработената почва на местото каде ќе се одгледува расадот потребно е по површината на почвата да се расфрли вештачко ѓубриво, да се истретира со инсектицид и хумусна киселина потоа добро да се измеша почвата да се исфрезира.

Следно е правње на леите кренати со димензии 1м ширина 10м должина сеење и покривање со арско ѓубре и добро наводнување.

Третирањето со хербицид против плевели зависи од тоа кој хербицид се користи.

Покривање на леите со полиетиленско платно најлон.

За подетални информации обратете се кај нашиот агрономски тим.

Similar Posts